فهرست شخصی

فهرست شخصی

چگونه می‌توانم سوره‌ها را بر اساس علاقه مندی خودم، مرتب کنم؟

جهت اضافه کردن،مشاهده، حذف و پخش پی در پی دعا یا زیارت در فهرست شخصی ...